Taraka Rama Thirtha Sagaram Reservoir (03/04/2017)